Oferta

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz świadczoną w różnorodnych formach pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w toku bieżącej działalności gospodarczej.

Stała obsługa prawna

Stałą obsługę prawną kancelaria prowadzi w oparciu o umowy zlecenia obsługi prawnej Optimum, które pozwalają na elastyczne i efektywne ustalenie zasad współpracy z klientem. Cechą szczególną oferowanego rozwiązania jest możliwość usprawnienia działalności przedsiębiorstwa poprzez skorzystanie z usług audytu
i optymalizacji prawnej. Ich wykonanie prowadzi do polepszenia standardów prawnych w firmie i automatycznie,
z mocy zawartej umowy, obniża koszt obsługi prawnej o 25%.

Doraźna pomoc prawna

Bez względu na to, czy z klientem łączą nas trwałe relacje, czy też po raz pierwszy zostaliśmy obdarzeni zaufaniem, zmierzamy do zidentyfikowania jego aktualnych potrzeb i doboru trafnego rozwiązania. Stąd też, w przypadku spraw zlecanych nam doraźnie, proponujemy szeroki wachlarz działań – od konsultacji i negocjacji po uczestnictwo w sporze sądowym – oraz zastosowanie dogodnego sposobu rozliczenia usług. Nie pobieramy przy tym opłat za wstępną analizę sprawy przed jej przyjęciem.

Udzielanie pomocy prawnej osobom fizycznym jest szczególnie istotnym polem naszej działalności, bowiem często dotyka sfery życia osobistego i rodzinnego, prywatnego majątku oraz jego przyszłości. Oferując kompletny zakres usług w tej dziedzinie, stawiamy przede wszystkim na precyzyjne diagnozowanie trudności natury prawnej.

Darmowa weryfikacja sprawy

W pierwszej kolejności weryfikujemy nieodpłatnie przedstawiane nam zagadnienia, co odbywa się podczas osobistego spotkania w kancelarii albo w drodze konsultacji telefonicznej lub korespondencji elektronicznej. Celem tych czynności jest określenie drogi do najbardziej adekwatnego w danej sytuacji rozwiązania problemu.

Następnie, w oparciu o posiadane informacje, proponujemy warunki finansowe prowadzenia sprawy, według omówionego i ustalonego scenariusza.

W trakcie współpracy wyjaśniamy kwestie prawne związane ze sprawą i w tym celu pozostajemy do dyspozycji naszych klientów.

Zakres usług

Typowe usługi prawne
dla klientów indywidualnych obejmują:


- prowadzenie spraw spadkowych i rodzinnych
- zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi
- weryfikację i opiniowanie umów (np. deweloperskich, kredytowych, najmu, sprzedaży)
- ochronę praw konsumenta
- prowadzenie spraw pracowniczych i przeciwko ZUS
- obronę albo reprezentację w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia
- sporządzanie pism do dłużników albo wierzycieli
- likwidację szkód z wszelkich rodzajów ubezpieczeń

Dochodzenie świadczeń odszkodowawczych z wszelkich tytułów prawnych na rzecz osób fizycznych i firm stanowi jeden z filarów działalności kancelarii. Dzięki wieloletniej praktyce jako reprezentanci osób poszkodowanych nabyliśmy wiedzę i zdolności praktyczne niezbędne do walki o najwyższe kwoty odszkodowań na drodze polubownej oraz sądowej.

Etap polubowny

Oferta kancelarii na etapie polubownym obejmuje prowadzenie spraw w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładami ubezpieczeń oraz w trybie przedsądowym, przeciwko podmiotom bezpośrednio zobowiązanym do naprawienia szkody, takim jak placówki medyczne, pracodawcy, czy też sprawcy szkód.

W celu wyczerpania możliwości prawnych i skorzystania z pełnej palety roszczeń, naszych klientów instruujemy o potrzebie zgromadzenia stosownych dokumentów szkodowych oraz na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach i postępach w sprawie.

W razie potrzeby korzystamy z pomocy doświadczonych rzeczoznawców, tłumaczy oraz innych specjalistów.

Ugody kończące postępowanie likwidacyjne zawieramy wyłącznie po skrupulatnej analizie ich treści i warunków oraz konsultacji z klientem.

Etap sądowy

W przypadku potrzeby wystąpienia na drogę sądową o zapłatę odszkodowania w pełni satysfakcjonującej wysokości, naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę procesową na terenie całego kraju.

Decyzje o kontynuowania sprawy w trybie sądowym pozostawiamy klientom, po uprzednim udzieleniu pełnej informacji o szansach jej powodzenia, przewidywanych kosztach i czasie trwania postępowania. W uzasadnionych sytuacjach, imieniem osoby poszkodowanej występujemy o zwolnienie z kosztów sądowych.

W trakcie procesu nasi klienci są wyczerpująco informowani o kolejnych czynnościach sądowych, stanowisku zajmowanym przez przeciwnika, treści pism procesowych, opinii biegłych sądowych oraz orzeczeń zapadających w sprawie.

Partner kancelarii
w dziedzinie odszkodowań /
Responsive image

Kancelaria podejmuje się windykacji należności na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych na drodze polubownej oraz sądowej. Stosownie do tytułu prawnego oraz stanu majątkowego dłużnika, wraz z klientem dobieramy właściwą metodę postępowania.

Dochodzenie należności

W razie bezskuteczności wezwania do zapłaty wierzytelności potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sądowymi kierujemy do egzekucji komorniczej. Na rzecz naszych klientów działają najskuteczniejsi komornicy sądowi na Dolnym Śląsku, z którymi utrzymujemy bieżący kontakt w imieniu klienta.

W przypadku długów trudno ściągalnych, sięgamy do rozwiązań nieszablonowych, poszukując możliwości uzyskania zaspokojenia w drodze negocjacji albo mediacji, wykorzystując odpowiedzialność posiłkową reprezentantów dłużnika oraz instytucje potrącenia i skargi pauliańskiej.

Wsparcie dla dłużników

Dłużnikom oferujemy usługi procesowe, w tym możliwość wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym bądź złożenia skargi na czynności komornika, oraz sporządzanie w jego imieniu pism przedsądowych.

Ponadto proponujemy uczestnictwo w negocjacjach z wierzycielami w celu odroczenia płatności, ustalenia warunków spłaty ratalnej albo innej formy restrukturyzacji zadłużenia.

W uzasadnionych przypadkach podejmujemy kroki prawne w celu ogłoszenia upadłości dłużnika, w tym również upadłości konsumenckiej.

Niesienie pomocy osobom, które jej potrzebują, bez względu na przyczynę, z jakiej znalazły się w trudnym położeniu, stanowi powołanie adwokata. Podobnie jak kształtowanie praworządności i świadomości prawnej w myśl maksymy: ignorantia iuris nocet. Nieznajomość prawa szkodzi – w ostatecznym rozrachunku nam wszystkim.

Pro bono dla osób fizycznych

Osobom fizycznym udzielamy bezpłatnych porad prawnych, oferujemy wzory pism przedsądowych oraz procesowych i podejmujemy na ich rzecz interwencje prawne w sprawach nagłych. Skorzystanie z naszych usług w tym zakresie jest możliwe w trakcie dyżurów pomocy prawnej w siedzibie kancelarii.

Aby możliwie efektywnie wykorzystać czas spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy i krótkie przedstawienie problemu.

Pro bono dla NGO

Organizacjom pozarządowym proponujemy doradztwo prawne w przedmiocie trudności napotykanych w toku prowadzonej przez nie działalności. Usługi te świadczymy w sposób swobodny, najchętniej w trakcie osobistych spotkań w kancelarii, biurze organizacji lub dowolnym innym miejscu, nadającym się do dyskusji i przekazywania wiedzy prawniczej.

Przedstawicieli podmiotów trzeciego sektora zapraszamy do kontaktu z prawnikami kancelarii celem zorganizowania spotkania i ustalenia ram współpracy.

Dyżury
pro bono /


Od października do lipca
w każdy czwartek,
godz. od 15:30 do 17:00
Z naszego wsparcia
korzystają /
Responsive image

Grzegorz Ilków Kancelaria Adwokacka
All rights reserved. © 2020